Naar inhoud Naar navigatie
Menu 0315695900 Route

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden
Ratering technische groothandel 2019

Artikel 1: Toepassing
  1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09032195) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van Ratering technische groothandel  (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09032195).
  2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Ratering technische groothandel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
  3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren. Ratering technische groothandel kan afwijkende voorwaarden accepteren. De door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn voor Ratering technische groothandel van toepassing indien Ratering technische groothandel deze schriftelijk heeft aanvaard.
4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
         
Artikel 2: Definities
  1. Ratering technische groothandel: de onderneming die is aangesloten bij de brancheorganisatie technische groothandel die de onderhavige voorwaarden toepast.
  2. Opdrachtgever: degene die de opdracht (in de vorm van diensten en producten) heeft gegeven en wederpartij is van Ratering technische groothandel.

Artikel 3: Offertes
  1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Ratering Bouw en Industrie B.V. gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
  2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  3. Wanneer slechts voor een deel van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overgelegd, is Ratering technische groothandel niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 4: Totstandkomen van overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand wanneer Ratering technische groothandel binnen 4 weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze schriftelijk bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

Artikel 5: Wijziging in de opdracht
  1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht, die tot lagere kosten leiden, geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
  2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Ratering technische groothandel worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden, hiervoor wordt verwezen naar artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Eigendommen van de opdrachtgever
  1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Ratering technische groothandel dezelfde zorg aanwenden als bij zijn eigen bezittingen.
  2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.

Artikel 7: Eigendommen van Ratering technische groothandel
  1. Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Ratering technische groothandel totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Ratering technische groothandel zijn betaald.
  2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen.

Artikel 8: Betaling
  1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat Ratering technische groothandel binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
  2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 30 dagen, te beginnen bij de factuurdatum.
  3. Ratering technische groothandel is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.
  5. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan Ratering technische groothandel en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben en voldaan.
  6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen,  zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Prijswijzigingen
  1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en / of halffabricaten benodigd voor de opdracht die intreden na aanvaarding van de opdracht kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
  2. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe Ratering technische groothandel op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

Artikel 10: Levering
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.
  2.  Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Deellevering
Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12: Leveringstermijn
Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. Ratering technische groothandel heeft te allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Ratering technische groothandel schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 13: Verzuim van de opdrachtgever
  1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan Ratering technische groothandel het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.
  2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan Ratering technische groothandel alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Ratering technische groothandel op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 14: Overmacht
  1. Elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Ratering Bouw en Industrie B.V. redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.
  2. Indien een toeleverancier van Ratering technische groothandel door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk levert, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor Ratering technische groothandel als overmacht vanaf de datum dat de (na)leveringstermijn zoals vermeld in artikel 12 is verstreken.

Artikel 15: Beëindiging door Ratering technische groothandel
  1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. Ratering technische groothandel heeft in het de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  3. Bij surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is Ratering technische groothandel bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden middels buitengerechtelijke verklaring. Op dat moment zullen alle geleverde en niet betaalde goederen  worden teruggenomen.

Artikel 16: Annulering door de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Ratering technische groothandel alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Ratering technische groothandel op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 17: Klachten en reclames
  1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk ter kennisgeving aan Ratering technische groothandel te zijn gebracht.
  2. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan Ratering technische groothandel te zijn gebracht.
  3. De in de leden 1 en 2 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 2 maanden na de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.
  4. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
  5. De aansprakelijkheid van Ratering technische groothandel uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
  6. Ratering technische groothandel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
Ratering technische groothandel is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of voltooiing van de opdracht  van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ratering technische groothandel of een ondergeschikte.

Artikel 19: Vertrouwelijke informatie
Ratering technische groothandel is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 20: Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze worden toegepast in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 21: Bevoegde rechter
Alle geschillen tussen Ratering technische groothandel en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van Ratering technische groothandel behoudens indien Ratering technische groothandel als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Twitter

Ter versterking van ons team zoeken wij een Bezorger (fulltime) Ben jij de enthousiaste en gedreven bezorger die wi… twitter.com/i/web/status/1… 3 maanden geleden